ads

ad

3rd Sem, SEC-1, Usage of words in day-to-day life-1


3rd Sem, SEC-1,
Usage of words in day-to-day life

1 1.   Educational Institution
School—विद्यालयः,  College—महाविद्यालयः,  University—विश्वविद्यालयः,  Head Masterप्रधानशिक्षकः
Principal—प्राचार्यः / अध्यक्षः,  Chancellor—कुलपतिः / आचार्यः, Vice Chancellor—उपकुलपतिः / उपाचार्यः
Registrar—कुलसचिवः, Controller of Examinations  —परीक्षासमूहस्य नियामकः, Professor—प्राध्यापकः ,
Assistant Professor—उपप्राध्यापकः, Librarian ग्रन्थाघ्यक्षः,  पुस्तकाध्यक्षः,
Assistant Teacherसहशिक्षकः,  सहकारी शिक्षकः। Cashierरोकपालः, Clerkलिपिकः, करणिक
Typistउट्टङ्ककः,  examiner परीक्षानायकः / परीक्षकःExamineeपरीक्षार्थी, invigilator—वीक्षकः,
 Instructor—संशिक्षकः, Supervisor—पर्यवेक्षकः, electrician—विद्युत्कारः,  Gate-keeperद्वारपालः,
Campus--परिसरः, Registration—पञ्जीयनम् / निबन्धनम्,  Seminar—गोष्ठी,  Symposium—संगोष्ठी,
Certificate—प्रमाणपत्रम्,  receipt—प्राप्तिका,  register—पञ्जी,  stapler—तन्तुसीवकः, 
paper-weight—पत्रभारः,  Computer—सङ्गणित्रम्,  Calculator—गणनकम्,  dustbin—धूलिभाण्डम्,
wash basin—धावनपात्री,  fan--वीजनम् / व्यजनम्,  fees—शुल्कम् ,  gum—निर्यासः, 
exercise book— अनुशीलनपत्रम्,  Class—वर्गः / श्रेणी,  Bench—फलकी,  Blackboard—कृष्णफलकम् / लेखफलकम्,  duster—धूलिमार्जः,  Chalk--खटी,  Chair—उपधिः / आसन्दी,  Desk—लेखाधारः,
table—पटलम् / काष्ठमञ्च,  notice-board—सूचनाफलकम्,  pen—लेखनी / कलमः,  inkpot—मसीपात्रम् / मस्याधारः,  ball pen--गोलाग्रा,  sketch pen--आलेखनी, pen stand--कलमाधारः, pencil—अङ्कनी / सीसलेखनी,  drawing—आलेखनम्,  paper-- कागदम् / पत्रम्,  map—मानचित्रम्,  key—कुञ्ची / कुञ्चिका
lock—तालकम्,  building—भवनम्,  window—वातायनम्,  veranda—अलिन्दम्,  eraser—उद्घर्षणम्,
Compass—कर्कटः / दिग्घटी,  scale—अङ्करेखकः / मापरेखकः,  slate—शिलापट्टः,  period—अन्तरम्,
excursion—विहारः,  exhibition—प्रदर्शनी,  staircase—सोपानम्,  peon--वार्ताबाहकः
gardener—माली।

2  2.    Human Body—
Body—शरीरम्,  Head—मस्तकम्,  Skull—कर्परः,  Brain—मस्तिष्कम्,  Forehead—ललाटम्, 
Face—मुखमण्डलम्,  Mouth—मुखविवरम्,  Jaw—चिवुकम्,  Gum—निर्यासः,  Eye—चक्षुः,  Eye-ball—नयनी / अक्षिगोलकम्,  Eye-lid—नेत्रपत्रम्,  Tears—अश्रु,  Nose—नासिका,  Nostrils—नासारन्ध्रम्,
Ear—कर्णः,  Tongue—जिह्वा,  Tooth—दन्तः,  Neck—ग्रीवा,  Throat—गलः,  Shoulder—स्कन्धः,
Chin—चिबुकम्, Lip—ओष्ठः,  Cheek—गण्डः,  Hair—केशः,  Beard—श्मश्रु,  Moustache—गुम्फः,
Chest—वक्षः,  Rib—पञ्जरम्,  Back—पृष्ठम्,  Backbone—मेरुदण्डः,  Heart—हृत्पिण्डम्,
Spine—पृष्ठवंशः,  Lungs—तिलकम्,  Elbow—कूर्परः,  Wrist—प्रकोष्ठः,  Finger—अङ्गुली,
Pulse—नाडी,  Belly—उदरम्,  Navel—नाभिः,  Thumb—वृद्धाङ्गुष्ठः,  Nail—नखरः, Palm—करपृष्ठम्,
Abdomen—निम्नोदरम्,  Stomach—पक्वाशयः,  Bowels—अन्त्रम्,  Liver—यकृत्,  Hand—हस्तः,
Leg—पादः,  Ankle—पादसन्धिः,  Spleen—प्लीहा,  Bile—पित्तम्,  Waist—कटिः,  Lap—क्रोडः,
Thigh—सक्थिः,  Foot—पादतलम्,  Skeleton—कङ्कालः,  Knee—जानु,  Joint—ग्रन्थिः, Bone—अस्थिः,
Heel—पार्ष्णिः,  Armpit—कक्षपुटः,  Flesh—मांसम्,  Marrow—मज्जा,  Muscle—स्नावः,
Toe—पदाङ्गुलिः,  Sole—पादतलम्,  Blood—रुधिरम्,  Vein—शिरा,  Artery—धमनी,
Nerve—स्नायुः,  Intestine—अन्त्रम्।

3   3.    Occupation
Accountant –लेखापालः,  Actor–अभिनेता,  Advocate–अधिवक्ता,  Actress–अभिनेत्री, 
Agent—अभिकर्ता,  Artist—कलाकारः,  Astrologer–ज्योतिषः,  Author/Writer–लेखकः,
Author/Writer–लेखकः,  Baker—आपूपिकः,  Barbarक्षौरकारः/नापितः,  Beggar–भिक्षुकः,
Blacksmith–लौहकारः,  Book-binder–ग्रन्थबन्धकः,  Book-seller–पुस्तकविक्रेता,
 Businessman / Trader–व्यापारी,  Butcher–शौनिकः,  Carpenter –तक्षकः/ वर्धकः,
Cart man—शकटचालकः,  Cashier–रोकपालः,  Chancellor कुलपतिः,  Vice Chancellor–उपकुलपतिः,
Cleaner–मार्जकः,  Clerk–लिपिकः/करणिकः,  Compounder–औषधयोजकः,  Conductor–निर्वाहकः,
Cook–पाचकः,  Cowherd–गोपालः,  Dancer– नर्तकः/ नर्तकी (स्त्री),  Dentist–दन्तचिकित्सकः,
Doctor–चिकित्सकः,  Door-keeper/Gate-keeper –द्वारपालः,  Dramatist—नाट्यकारः,
Driver–चालकः,  Druggist–औषधविक्रेता,  Editor–सम्पादकः,  Electrician–विद्युत्कारः,
Engineer–अभियन्ता,  Farmer–कृषकः,  Fisherman–धीवरः/जालिकः,  Gardener–माली/मालाकारः,
Goldsmith–स्वर्णकारः,  Grocer—आपणिकः,  Industrialist–उद्योगपतिः, Inspector–निरीक्षकः,
Jeweller–मणिकारः,  Journalist–पत्रकारः,  Judge—विचारकः,  Labourer–श्रमिकः,
Lecturer–व्याख्याता,  Librarian–ग्रन्थाघ्यक्षः / पुस्तकाघ्यक्षः,  Magician–इन्द्रजालिकः,
Magistrate—घर्माघ्यक्षः,  Manager –प्रबन्धकः, Managing Director –प्रबन्धसञ्चालकः,
Mason–लेपकः,  Mechanic–यान्त्रिकः, Novelist—औपन्यासिकः,  Nurse–उपचारिका, 
Milkman–गोपः / दुग्घविक्रेता,  Officer–अधिकारी,  Oilman–तैलिकः,  Painter–चित्रकरः,
Peon–भृत्यः / वार्तावाहकः,  Photographer–भाचित्रकः,  Pilot–विमानचालकः,  Pleader—व्यवहारजीवी,
Policeman–रक्षिकः / रक्षिपुरुषः,  Porter/Coolie–भारिकः,  Postman–पत्रवाहः,  Postmaster–प्रेषपतिः,
Potter–कुम्भकारः,  Priest–पुरोहितः,  Principal–प्राचार्यः/अध्यक्षः,  Printer–मुद्रकः,  Professor–प्राध्यापकः
Assistant Professor—उपप्राध्यापकः,  Publisher–प्रकाशकः,  Reader–वाचकः,  Registrar–कुलसचिवः,
Scientist–वैज्ञानिकः,  Secretary–सचिवः,  Deputy Secretary –प्रतिसचिवः,
 Chief Secretary–मुख्यसचिवः,  Joint Secretary–संयुक्तसचिवः,  Servant–सेवक_,
Shepherd–मेषपालः,  Shoe-maker–चर्मकारः,  Shopkeeper–आपणिकः,  Singer–गायकः,  
Soldier–सैनिकःStation master–-स्थात्रपतिःSupervisor–पर्यवेक्षकःSurgeon –शल्यचिकित्सकः,  Sweeper–सम्मार्जकःTailor–सूचिकःTeacher–शिक्षकःTutor–अवबोधकःTypist–उट्टङ्ककः,  
Washer man–रजकःWatchman–प्रहरी,  Weaver–तन्तुवायःWelder–सन्धाता,  Worker–कर्मकरः
Reporter (of a newspaper) –वार्ताहरः,  Sales representative –विक्रयप्रतिनिधिः, Sailor– नाविकः

4   4.     Fruits
Almond—वातामम्,  Berry—जम्बु,  Cashew nut—काजूतकम्,  Date—खर्जुरम्, 
Hog-plum—आम्रातकम्,  Lemon—निम्बुकम्/जभः,  Orange—नारङ्गम्, Pine apple—आपनसम्
Strawberry—तणबदरी,  Wood-apple—विल्वम्,  Apple—सेवम्,  Black-berry —कृष्णवदरी,
 Coconut—नारिकेलम्,  Grape—द्राक्षा,  Jackfruit—पनसम्,  Lichi —लिचुफलम्,  Palm—तालम्,
Plum—वदरम्,  Tamarind—तिन्तिली,  Walnutअक्षोटः,  Banana—कदली / कादलम्,
Cherry—प्रबदरम्,  Cucumber—क्षीरिका,  Green-coconut —तरुण-नारिकेलम्,  Mango—आम्रम्,
Peach—आरुकम्,  Papaya—पिपीतकः / मगधुकर्कटी / पारीशम्,  Water melon—कालिन्दम्, 
Betel-nut-- पूग/सुपारी,  Custard-Apple —सीताफलकम्/आतृप्यम्,  Ground-nut—भूवातादम्,
Guava—पेरुकम्/पारेवतम्,  Mango—आम्रम्,  Pear—रुचिफलम्/अमृतफलम्,  Pomegranate—दाडिम्बफलम्,  Roseberryराजजम्बु।

Comments

Ads

Popular

১. প্রাচীনভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র (Medical Science), ২. বাস্তুশাস্ত্রম্‌ (C-8, Unit II: Scientific and Technical Literature)

বহুল ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ—