ads

ad

বাচ্য (২)

বাচ্য ()লট্‌ লকারে বাচ্যপরিবর্তন—


১। কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের সময় কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, কর্মে প্রথমা এবং ক্রিয়াপদকে কর্মের পুরুষ ও বচন অনুসারে পরিবর্তিত করতে হবে।      অর্থাৎ কর্ম প্রথম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ একবচনের হলে ক্রিয়াও তাই হবে, দ্বিবচনের হলে ক্রিয়া দ্বিবচনের হবে এবং বহুবচনের হলে ক্রিয়া বহুবচনের হবে। এখানে পুরুষ ও বচন উভয় বিষয়েই মনোযোগ দিতে হবে।
২. ধাতুর উত্তর যক্‌ (য) প্রত্যয় যুক্ত হবে।
৩. ধাতুতে আত্মনেপদের বিভক্তি হবে।

কর্মবাচ্য—

১. ছাত্রঃ পুস্তকং পঠতি(কর্তৃবাচ্য)
— ছাত্রেণ পুস্তকং পঠ্যতে। (কর্মবাচ্য)
২. ছাত্রৌ পুস্তকে পঠতঃ।(কর্তৃবাচ্য)।
--ছাত্রাভ্যাং পুস্তকে পঠ্যেতে।(কর্মবাচ্য)

(‘আতো ঙিতঃ’—৭.২.৮১ সূত্র দ্বারা ঙিত্‌ আতে, আথে, আতাম্‌, আথাম্‌ –এই চারটি বিভক্তির আকারের স্থানে ইয্‌ আদেশ হয় এবং এরপর ‘লোপো ব্যোর্বলি’—৬.১.৬৬ সূত্র দ্বারা যকারের লোপ হয়, ফলে ইকার অবশিষ্ট থাকেতখন আতে, আথে, আতাম্‌, আথে যথাক্রমে ইতে, ইথে, ইতাম্‌, ইথাম্‌ হয়)

৩. ছাত্রাঃ পুস্তকাণি পঠন্তি। (কর্তৃবাচ্য)।
--ছাত্রৈঃ পুস্তকাণি পঠ্যন্তে। (কর্মবাচ্য)

(কর্তৃবাচ্যে কর্তার লিঙ্গ ও বচন ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। সেই অনুসারে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হবে। অকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দগুলিকে ‘নর’ শব্দ অনুসারে, ইকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দগুলিকে (‘সখি’ শব্দ বাদে) ‘মুনি’ শব্দ অনুসারে, উকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দগুলিকে ‘সাধু’ শব্দ অনুসারে, ঋকারান্ত শব্দগুলিকে ‘দাতৃ’ শব্দ অনুসারে, ‘নীচে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল—

১. অজগরঃ ছাগং গিলতি।
--অজগরেণ ছাগঃ গিল্যতে।
২. অজগরৌ ছাগং গিলতি।
--অজগরাভ্যাং ছাগঃ গিল্যতে।
৩. অজগরাঃ ছাগং গিলন্তি।
--অজগরৈঃ ছাগঃ গিল্যতে।

(এখানে দেখা যাচ্ছে—কর্ম ‘ছাগম্‌’ একবচনে আছে, সেইজন্য কর্তায় বিভক্তির পরিবর্তন হলেও কর্মে একবচনই হয়েছে এবং ক্রিয়াপদ কর্মকে অনুসরণ করে একবচনেই আছে।)

আবার, ১. অনলঃ কাষ্ঠং দহতি।
--অনলেন কাষ্ঠং দহ্যতে।
২. অনলঃ কাষ্ঠানি দহতি।
--অনলেন কাষ্ঠানি দহ্যন্তে।

(এখানে কর্ম বহুবচনে, সেইজন্য বাচ্যপরিবর্তনে ক্রিয়াপদ কর্মকে অনুসরণ করে বহুবচনে হয়েছে)।

অন্যান্য উদাহরণ—
১. অশ্বঃ জলং পিবতি।
--অশ্বেন জলং পীয়তে।
২. অশ্বাঃ জলং পিবন্তি।
--অশ্বৈঃ জলং পীয়তে।
৩. গজঃ কদনীবৃক্ষং খাদতি।
-- গজেন কদলীবৃক্ষঃ খাদ্যতে।
৪. গজাঃ কদনীবৃক্ষান্‌ খাদন্তি।
--  গজৈঃ কদলীবৃক্ষাঃ খাদ্যন্তে।
৫. অমাত্যঃ পরামশং দদাতি।
--অমাত্যেন পরামর্শঃ দীয়তে।
৬. অধমর্ণঃ উত্তমর্ণাত্‌ ঋণং গৃহ্ণাতি।
-- অধমর্ণেন উত্তমর্ণাত্‌ ঋণং গৃহ্যতে।
৭. আচার্যঃ শিষ্যান্‌ উপদিশতি।
--আচার্যেণ শিষ্যাঃ উপদিশ্যন্তে।
৮. উত্তমর্ণঃ ঋণাদানং করোতি।
--উত্তমর্ণেন ঋণাদানং ক্রিয়তে।
৯. কাকঃ বৃক্ষশাখায়াম্‌ উপবিশ্য শব্দং করোতি।
-- কাকেন  বৃক্ষশাখায়াম্‌ উপবিশ্য শব্দঃ ক্রিয়তে।
১০. ভারবাহকঃ ভারং বহতি
--ভারবাহকেণ ভারঃ উহ্যতে
১১. ভারবাহকাঃ ভারান্বহন্তি
--ভারবাহকৈঃ ভারাঃ উহ্যন্তে
১২. মাতা ওদনং পচতি
--মাত্রা ওদনঃ পচ্যতে
১৩. ভৃত্যঃ প্রভুং সেবতে
--ভৃত্যেন প্রভুঃ সেব্যতে
১৪. ভৃত্যাঃ প্রভুং সেবন্তে
--ভৃত্যৈঃ প্রভুঃ সেব্যতে
১৫. লুব্ধকঃ মৃগং হন্তি
--লুব্ধকৈঃ মৃগঃ হন্যতে
১৬. লুব্ধকাঃ মৃগান্ঘ্নন্তি
--লুব্ধকৈঃ মৃগাঃ হন্যন্তে
১৭. কবিঃ কবিতাং লিখতি
--কবিনা কবিতা লিখ্যতে
১৮. কবয়ঃ কবিতাঃ লিখন্তি
--কবিভিঃ কবিতাঃ লিখ্যন্তে
১৯. ঋষিঃ অনৃতভাষণং ন করোতি
--ঋষিণা অনৃতভাষণং ন ক্রিয়তে
২০. বহ্নিঃ সর্বং দহতি।
--বহ্নিনা সর্বং  দহ্যতে।
২১. শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌।
--শ্রদ্ধাবতা লভ্যতে জ্ঞানম্‌।
২২. স গৃহং ত্যজতি।
--তেন গৃহং ত্যজ্যতে।
২৩. জ্ঞানী সর্বং জানাতি।
--জ্ঞানিনা সর্বং জ্ঞায়তে।
২৪. মিষ্টভাষী সর্বেষাং মনঃ জয়তি।
--মিষ্টভাষিণা সর্বেষাং মনঃ জীয়তে।
২৫. শ্রমিকঃ খনিত্রেণ মৃত্তিকাং খনতি।
--শ্রমিকেণ খনিত্রেণ মৃত্তিকা খন্যতে।
২৬. বালিকা গীতং গায়তি।
--বালিকয়া গীতং গীয়তে।
২৭. দেবপূজকঃ পুষ্পাণি চিনোতি।
--দেবপূজকেন পুষ্পাণি চীয়ন্তে
২৮. প্রাতঃ পিতা শীতলং জলং স্পৃশতি।
--প্রাতঃ পিত্রা শীতলং জলং স্পৃশ্যতে।
২৯. ধার্মিকাঃ ধর্মকথাং বদতি।
--ধার্মিকেণ ধর্মকথা উদ্যতে।
৩০. কৃষকাঃ ভূমিং কর্ষন্তি।
--কৃষকৈঃ ভূমিঃ কৃষ্যতে।
৩১. কৃষকাঃ ক্ষেত্রে বীজানি বপন্তি।
-- কৃষকৈঃ ক্ষেত্রে বীজানি উপ্যন্তে।
৩২. স ইষ্টদেবতাং স্তৌতি।
--তেন ইষ্টদেবতা স্তূয়তে।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কর্ম পদটি প্রথমপুরুষের, সেইজন্য বাচ্যপরিবর্তনে ক্রিয়াও প্রথম পুরুষের হয়েছে। মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ কর্ম হলে বাচ্যপরিবর্তনে ক্রিয়াও যথাক্রমে মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষের হবে।

( লট্‌ লকারে ক্রিয়াপদে মূল ধাতুর সঙ্গে যক্‌-এর ‘য’ এবং তারপর আত্মনেপদের বিভক্তিগুলি যুক্ত হবে।
যেমন-- মধ্যমপুরুষ একবচনে—‘সে’, দ্বিবচনে-‘ইথে’, বহুবচনে-‘ধ্বে’ যুক্ত হবে।)

উদাহরণ—
১. স ত্বাং পশ্যতি।
--তেন ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
২. তৌ ত্বাং পশ্যতঃ।
--তাভ্যাং ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৩. তে ত্বাং পশ্যতি।
--তৈঃ ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৪. অহং ত্বাং পশ্যামি।
--ময়া ত্বং দৃশ্যসে।
৫. আবাং ত্বাং পশ্যাবঃ।
--আবাভ্যাং ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৬. বয়ং ত্বাং পশ্যামঃ।
--অস্মাভিঃ ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৭. মাতা ত্বাং পশ্যতি।
--মাত্রা ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৮. মাতাপিতরৌ ত্বাং পশ্যতঃ।
--মাতৃপিতৃভ্যাং ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
৯. স্বজনাঃ ত্বাং পশ্যন্তি।।
--স্বজনৈঃ ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
১০. মিত্রং ত্বাং পশ্যতি।
--মিত্রেণ ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
১১. মিত্রাণি ত্বাং পশ্যন্তি।
--মিত্রৈঃ ত্বং দৃশ্যসে। (দৃশ্‌ + য সে)
১২. অহং ত্বাম্‌  পৃচ্ছামি।
-- ময়া ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৩. আবাং ত্বাং পৃচ্ছাবঃ।
--আবাভ্যাং ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৪. বয়ং ত্বাং পৃচ্ছামঃ।
--অস্মাভিঃ ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৫. পিতা ত্বাং পৃচ্ছতি।
--পিত্রা ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৬. শ্যামঃ ত্বাং পৃচ্ছতি।
--শ্যামেন ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৭. শিক্ষকঃ ত্বাং পৃচ্ছতি।
--শিক্ষকেণ ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৮. তব বান্ধবাঃ ত্বাং পৃচ্ছন্তি।
--তব বান্ধবৈঃ ত্বং পৃচ্ছ্যসে।(প্রচ্ছ্‌ > পৃচ্ছ্‌+ য সে)
১৯. শিক্ষকঃ যুবাং পশ্যতি।
--শিক্ষকেণ যুবাং দৃশ্যেথে।
২০. অহং যুবাং পৃচ্ছামি/পশ্যামি
--ময়া যুবাং পৃচ্ছ্যেথে / দৃশ্যেথে।
২১. আবাং যুবাং পৃচ্ছাবঃ / পশ্যাবঃ
--আবাভ্যাং যুবাং পৃচ্ছ্যেথে / দৃশ্যেথে।
২২. বয়ং যুবাং পৃচ্ছামঃ/ পশ্যামঃ
--অস্মাভিঃ যুবাং পৃচ্ছ্যেথে  / দৃশ্যেথে।
২৩. স যুষ্মান্‌ পশ্যতি / পৃচ্ছতি।
--তেন যূয়ং দৃশ্যধ্বে / পৃচ্ছ্যধ্বে।
২৪. অহং যুষ্মান্‌ পশ্যামি / পৃচ্ছামি।
--ময়া যূয়ং দৃশ্যধ্বে / পৃচ্ছ্যধ্বে।
২৫. সর্বে যুষ্মান্‌ পশ্যন্তি / পৃচ্ছন্তি।
-সর্বৈঃ যূয়ং দৃশ্যধ্বে / পৃচ্ছ্যধ্বে।
২৬. বয়ং যুষ্মান্‌ পশ্যন্তি / পৃচ্ছন্তি।
-সর্বৈঃ যূয়ং দৃশ্যধ্বে / পৃচ্ছ্যধ্বে।

উত্তমপুরুষ একবচনে—‘এ’, দ্বিবচনে—‘বহে’, বহুবচনে—‘মহে’ যুক্ত হবে।)
‘অতো দীর্ঘো যঞি’ (৭.৩.১০১) সূত্র দ্বারা যঞাদি সার্বধাতুক ‘বহে’ ও ‘মহে’ পরে থাকায় পূর্বের যকারের পরবর্তী অকারের স্থানে দীর্ঘ আকার হবে)।

উদাহরণ—
১. স মাম্‌ পশ্যতি।
--তেন অহম্‌ দৃশ্যে। (দৃশ্‌ য ই > দৃশ্যে (আদ্‌গুণঃ)।
২. ত্বং মাম্‌ পশ্যসি।
--ত্বয়া অহম্‌ দৃশ্যে। (দৃশ্‌ য ই > দৃশ্যে (আদ্‌গুণঃ)।
৩. ত্বং মাম্‌ বদসি।
--ত্বয়া অহম্‌ উদ্যে।
৪. গুরুঃ মাম্‌ ক্ষমতে।
--গুরুণা অহম্‌ ক্ষম্যে।
৫. পিতা মাম্‌ অনুশাস্তি।
--পিত্রা অহম্‌ অনুশিষ্যে।
৬. শিক্ষকঃ মাম্‌ শাস্তি।
--শিক্ষকেণ অহম্‌ শিষ্যে।
৭. ছাত্রঃ মাম্‌ পৃচ্ছতি।
--ছাত্রেণ  অহম্‌ পৃচ্ছ্যে
৮. ত্বম্‌ আবাম্‌ পশ্যসি।
--ত্বয়া আবাম্‌ দৃশ্যাবহে।
(দৃশ্‌ য বহে > দৃশ্‌ যা বহে > দৃশ্যাবহে)।
৯. গুরুঃ আবাম্‌ শাস্তি।
--গুরুণা আবাম্‌ শিষ্যাবহে।
(শাস্‌ য বহে > শিষ্‌ য বহে > শিষ্যাবহে)।
১০. ত্বম্‌ অস্মান্‌ পশ্যসি।
--ত্বয়া বয়ম্‌ দৃশ্যামহে।
(দৃশ্‌ য মহে > দৃশ্‌ যা মহে > দৃশ্যামহে)।
১১. যূয়ম্‌ অস্মান্‌ পশ্যথঃ।
--যুষ্মাভিঃ বয়ম্‌ দৃশ্যামহে।
১২. যূয়ম্‌ অস্মান্‌ পৃচ্ছথঃ।
--যুষ্মাভিঃ বয়ম্‌ পৃচ্ছ্যামহে।
১৩. অগ্রজাঃ অস্মান্‌ অনুশাসতি।
--অগ্রজৈঃ বয়ম্‌ অনুশিষ্যামহে।
১৫. শিক্ষকঃ মাম্‌ উপদিশতি।
--শিক্ষকেণ অহম্‌ উপদিশ্যে।
১৬. পিতা আবাম্‌ উপদিশতি।
--পিতা আবাম্‌ উপদিশ্যেতে।
১৭. পিতা অস্মান্‌ উপদিশতি।
--পিত্রা বয়ম্‌ উপদিশ্যামহে।
১৮. বান্ধবাঃ অস্মান্‌ পশ্যন্তি।
--বান্ধবৈঃ বয়ম্‌ দৃশ্যামহে।

(পরের পোস্টে (বাচ্য-৩) লট্‌ লকারে ভাববাচ্যের পরিবর্তন দেখানো হবে)।
---

Comments

Ads

Popular

১. প্রাচীনভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র (Medical Science), ২. বাস্তুশাস্ত্রম্‌ (C-8, Unit II: Scientific and Technical Literature)

3rd Sem, SEC-1, Usage of words in day-to-day life-1

বহুল ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ—