ads

ad

বাচ্য-৩


বাচ্য-৩

লট্‌ লকারে ভাববাচ্যের পরিবর্তন

ভাববাচ্যের পরিচয় (পূর্বের বাচ্য-১ পোস্ট থেকে)--

ভাববাচ্যে কর্মাভাবস্তৃতীয়া কর্তৃকারকে।
প্রথমপুরুষস্যৈকবচনং স্যাৎ ক্রিয়াপদে।।
ভাববাচ্যে কর্ম থাকে না। অকর্মক ধাতুরই ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়ে থাকে।  ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, ক্রিয়াপদে প্রথমপুরুষের একবচন হয়।

 ‘সার্বধাতুকে যক্‌’ (৩.১.৬৭) সূত্রানুসারে ভাব ও কর্মবাচক সার্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর উত্তর যক্‌ হয়। যক্‌ এর ক্‌ অনুবন্ধলোপে ‘য’ অবশিষ্ট থাকে।
‘টিত আত্মনেপদানাং টেরে’ (৩.৪.৭৯) সূত্র দ্বারা টিত্‌ লকারের স্থানে আদেশপ্রাপ্ত  আত্মনেপদী প্রত্যয়ের টি-ভাগের স্থানে একার আদেশ হয়।

যুষ্মদ্‌ ও অস্মদ্‌ শব্দের দ্বারা ভাবের সামানাধিকরণ্য হয় না, ফলে মধ্যম ও উত্তম পুরুষ ভাববাচ্যের বিষয় হয় না। ‘শেষে প্রথমঃ’ (১.৪.১০৮) সূত্র দ্বারা প্রথম পুরুষই বিষয় হয়। ভাববাচ্যে প্রথম পুরুষের সঙ্গেই লকারের সামানাধিকরণ্য থাকে।

তিঙ্‌ বাচ্য ক্রিয়া যেহেতু দ্রব্য নয়, সেইজন্য তার কোন রূপ নেই। তাই দ্বিত্ব প্রভৃতির প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ ভাববাচ্যে একবচনই হয়, দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কারণ একবচন সংখ্যার অপেক্ষা করে না। প্রথম পুরুষের মতো একবচনও সামান্যরূপেই আসে।

(‘তিঙ্‌বাচ্যভাবনায়া অসত্ত্বরূপত্বেন দ্বিত্বাদ্যপ্রতীতের্ন দ্বিবচনাদি। কি তু একবচনমেব’।(ভট্টোজি দীক্ষিত)

যেমন—শিশুনা শয্যতে। তেন গম্যতে। ত্বয়া স্থীয়তে।

পূর্ববর্তী আচার্যগণ একটি কারিকায় অকর্মক ধাতুগুলির পরিগণন করেছেন—
‘লজ্জা-সত্তা-স্থিতি-জাগরণং বৃদ্ধি-ক্ষয়-ভয়-জীবিত-মরণম্‌।
শয়ন-ক্রীড়া-রুচি-দীপ্ত্যর্থং     ধাতুগণনমকর্কমাহুঃ’।।

সহজভাবে মনে রাখার মতো আর একটি শ্লোকও আছে--

সত্তা-লজ্জা-স্থিতি-জাগরণং
বৃদ্ধি-ক্ষয়-ভয়-জীবন-মরণম্‌।
নর্ত্তন-নিদ্রা-রোদন-বাসাঃ
স্পর্ধা-কম্পন-মোদন-হাসাঃ।
শয়ন-ক্রীড়া-রুচি-দীপ্ত্যর্থা
ধাতব এতে কর্মণি নোক্তাঃ।।

সত্তার্থ বা বিদ্যমান থাকা অর্থে-- ভূ, বিদ্‌, অস্‌, বৃত্‌ প্রভৃতি ধাতু;
লজ্জা অর্থে-- লস্‌জ্‌, হ্রী, ত্রপ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
স্থিতি অর্থে-- স্থা, আস্‌ প্রভৃতি ধাতু;
জাগরণ অর্থে-- জাগৃ প্রভৃতি ধাতু;
বৃদ্ধি অর্থে-- বৃধ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
ক্ষয় হওয়া অর্থে-- ক্ষি প্রভৃতি ধাতু;
ভয়ার্থে--  ভী প্রভৃতি ধাতু;
জীবনার্থে--  জীব্‌ প্রভৃতি ধাতু;
মরণার্থে--  মৃ প্রভৃতি ধাতু;
নর্তনার্থে-- নৃত্‌ প্রভৃতি ধাতু;
নিদ্রার্থে--  স্বপ্‌, নি-দ্রা প্রভৃতি ধাতু;
রোদনার্থে--  রুদ্‌, ক্রন্দ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
বাস অর্থে-- বস্‌ প্রভৃতি ধাতু;
স্পর্ধার্থে-- স্পর্ধ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
কম্পনার্থে--  কম্প্‌ প্রভৃতি ধাতু;
মোদনার্থে (আনন্দার্থে) -- মুদ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
হাস্যার্থে--  হস্‌ প্রভৃতি ধাতু;
ক্রীড়া অর্থে-- ক্রীড়্‌ প্রভৃতি ধাতু;
রুচি অর্থে--  রুচ্‌ প্রভৃতি ধাতু;
শয়নার্থে-- শী প্রভৃতি ধাতু;
দীপ্তি অর্থে-- দীপ্‌ প্রভৃতি ধাতু।

কর্তৃবাচ্য  থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন—

১. বৃষ্টিঃ ভবতি ।-- বৃষ্ট্যা ভূয়তে।
২. সর্বে সুখিনঃ ন ভবন্তি।--সর্বৈঃ সুখিভিঃ ন ভূয়তে।
৩. অহং সুখী ভবামি।--ময়া সুখিনা ভূয়তে।
৪. বয়ং সুখিনঃ ভবামঃ।--অস্মাভিঃ সুখিভিঃ ভূয়তে।
৫. ত্বং দুঃখী ন ভবসি।--ত্বয়া দুঃখিনা ন ভূয়তে।
ত্বং মম সহচরঃ ভবসি।-- ত্বয়া মম সহচরেণ ভূয়তে।
৬. যূয়ং সুখিনঃ ভবথঃ।--যুষ্মাভিঃ সুখিভিঃ ভূয়তে।
৭. সঃ অত্র তিষ্ঠতি।--তেন অত্র স্থীয়তে।
৮. তৌ গৃহে তিষ্ঠতঃ।--তাভ্যাং গৃহে স্থীয়তে।
৯. তে গ্রামে তিষ্ঠন্তি।--তৈঃ গ্রামে স্থীয়তে।
১০. অহং নগরে তিষ্ঠামি।--ময়া নগরে স্থীয়তে।
১১. আবাং নগরে তিষ্ঠাবঃ।--আবাভ্যাং নগরে স্থীয়তে।
১২. বয়ম্‌ অত্র তিষ্ঠামঃ।--অস্মাভিঃ অত্র স্থীয়তে।
১৩. ত্বং কুত্র তিষ্ঠসি?--ত্বয়া কুত্র স্থীয়তে?
১৪. যুবাং কুত্র তিষ্ঠথ?--যুবাভ্যাং কুত্র স্থীয়তে?
১৫. শিশুঃ শয্যায়াং শেতে।--শিশুনা শয্যায়াং শয্যতে।
১৬. বৃদ্ধঃ কটে শেতে।--বৃদ্ধেন কটে শয্যতে।
১৭. বালিকে শয্যায়াং শয়াতে--বালিকাভ্যাং শয্যায়াং শয্যতে।
১৮. বালকাঃ শয্যায়াং শেরতে।--বালকৈঃ শয্যায়াং শয্যতে।
১৯। ত্বং শয্যায়াং শেষে।--ত্ব্য়া শয্যায়াং শয্যতে।
২০. যুবাং শয্যায়াং শয়াথে।--যুবাভ্যাং শয্যায়াং শয্যতে।
২১. যূয়ং শয্যায়াং শেধ্বে।--যুষ্মাভিঃ শয্যায়াং শয্যতে।
২২. অহং শয্যায়াং শয়ে।--ময়া শয্যায়াং শয্যতে।
২৩. আবাং শয্যায়াং শেবহে--আবাভ্যাং শয্যায়াং শয্যতে।
২৪. বয়ং শয্যায়াং শেমহে।--অস্মাভিঃ শয্যায়াং শয্যতে।
২৫. বালিকা নৃত্যতি। --বালিকয়া নৃত্যতে।
২৬. ময়ূরাঃ নৃত্যন্তি।-- ময়ূরৈঃ নৃত্যতে।
২৭. ত্বং নৃত্যসি।-- ত্বয়া নৃত্যতে।
২৮. যূয়ং নৃত্যথ।-- যুষ্মাভিঃ নৃত্যতে।
২৯. অহং নৃত্যামি।-- ময়া নৃত্যতে।
৩০. আবাং নৃত্যাবঃ।-- আবাভ্যাং নৃত্যতে।
৩১. বয়ং নৃত্যামঃ। --অস্মাভিঃ নৃত্যতে।
৩২. বালিকা রোদিতি। --বালিকয়া রুদ্যতে।
৩৩. বালিকাঃ রুদন্তি। --বালিকাভিঃ রুদ্যতে।
৩৪. শোকেন ক্রন্দতি মাতা। --শোকেন ক্রন্দ্যতে মাত্রা।
৩৫. বৃদ্ধঃ কষ্টেন ক্রন্দতি। --বৃদ্ধেন কষ্টেণ ক্রন্দ্যতে।
৩৬. বালিকা হসতি। --বালিকয়া হস্যতে।
৩৭. তে হসন্তি। --তৈঃ হস্যতে।
৩৮. ত্বং হসসি। --ত্বয়া হস্যতে।
৩৯. যূয়ং হসথ। --যুষ্মাভিঃ হস্যতে।
৪০.  অহং হসামি। --ময়া হস্যতে।
৪১. আবাং হসাবঃ। -- আবাভ্যাং হস্যতে।
৪২. বয়ং হসামঃ। --অস্মাভিঃ হস্যতে।
৪৩. বৃদ্ধঃ শোচতি। --বৃদ্ধেন শুচ্যতে।
৪৪. ধীরাঃ ন শোচন্তি। --ধীরৈঃ ন শুচ্যতে।
৪৫.  স গ্রামে বসতি। --তেন গ্রামে উষ্যতে।
৪৬. তে নগরে বসন্তি। --তৈঃ নগরে উষ্যতে।
৪৭. ত্বং কুত্র বসসি? --ত্বয়া কুত্র উষ্যতে?
৪৮. যুবাং কুত্র বসথঃ? --যুবাভ্যাং কুত্র উষ্যতে?
৪৯. যূয়ং কুত্র বসথ?-- যুষ্মাভিঃ কুত্র উষ্যতে?
৫০. ভবান্‌ কুত্র বসতি?-- ভবতা কুত্র উষ্যতে?
৫১. ভবন্তঃ কুত্র বসন্তি? -- ভবদ্ভিঃ কুত্র উষ্যতে?
৫২. পক্ষিণঃ বৃক্ষে বসন্তি। --পক্ষিভিঃ বৃক্ষে উষ্যতে।
৫৩. শিশুঃ কটে আস্তে। --শিশুনা কটে আস্যতে।
৫৪. তে গৃহে আসতে। --তৈঃ গৃহে আস্যতে।
৫৫.  অহং গৃহে আসে। --ময়া গৃহে আস্যতে।
৫৬. ত্বম্‌ আস্‌সে। --ত্বয়া আস্যতে।
৫৭. যূয়ম্‌ আধ্বে। --যুষ্মাভিঃ আস্যতে।
৫৮. বয়ম্‌ আস্মহে। -- অস্মাভিঃ আস্যতে।
৫৯. বালকাঃ ক্রীড়ন্তি। --বালকৈঃ ক্রীড়্যতে।
৬০. বালিকা ক্রীড়তি। --বালিকয়া ক্রীড়্যতে।
৬১. বালকাঃ পাদকন্দুকেন ক্ষেত্রে ক্রীড়ন্তি।
-- বালকৈঃ পাদকন্দুকেন ক্ষেত্রে ক্রীড়্যতে।
৬২. কঃ মোদতে? --কেন মুদ্যতে?
৬৩. কোকিলঃ মোদতে। --কোকিলেন মুদ্যতে।
৬৪. পরার্থে প্রাজ্ঞঃ জীবতি। -- পরার্থে প্রাজ্ঞেন জীব্যতে।
৬৫. কীর্তিঃ যস্য স জীবতি। -- কীর্তিঃ যস্য তেন জীব্যতে।
৬৬. বৃদ্ধস্য অঙ্গানি কম্পন্তে। --বৃদ্ধস্য অঙ্গৈঃ কম্প্যতে।
৬৭. ভয়াত্‌ কম্পতে বালা। -- ভয়াত্‌ কম্প্যতে বালিকয়া।
৬৮. গোময়াত্‌ বৃশ্চিকঃ জায়তে। --গোময়াত্‌ বৃশ্চিকেন জন্যতে।
৬৯. জলে শৈত্যং বিদ্যতে। --জলে শৈত্যেন বিদ্যতে।
৭০. দুগ্ধে মাধুর্যম্‌ অস্তি/বিদ্যতে।--দুগ্ধে মাধুর্যেণ ভূয়তে / বিদ্যতে।
৭১. মন্দং মন্দং ক্ষিণোতি আয়ুঃ। -- মন্দং মন্দং ক্ষীয়তে আয়ুষা।
৭২. নববধূঃ জিহ্রেতি। --নববব্ধ্বা জিহ্রীয়তে।
৭৩. ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা স বিভেতি।-- ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা তেন বিভীয়তে।
৭৪. বয়ং ন বিভীমঃ। -- অস্মাভিঃ ন বিভীয়তে।
৭৫. স লজ্জতে। --তেন লজ্জ্যতে।
৭৬. ত্বং কথং লজ্জসে?—ত্বয়া কথং লজ্জ্যতে?
৭৭. নক্ষত্রাণি দীপ্যন্তে। --নক্ষত্রৈঃ দীপ্যতে।
৭৮. বৃক্ষাত্‌ ফলানি পতন্তি। --বৃক্ষাত্‌ ফলৈঃ পত্যতে।
৭৯. ধাবতঃ অশ্বাত্‌ পততি। --ধাবতঃ অশ্বাত্‌ পত্যতে।
৮০. জীর্ণং পত্রং পততি। --জীর্ণেন পত্রেণ পত্যতে।
৮১. পক্বানি আম্রাণি পতন্তি। --পক্বৈঃ আম্রৈঃ পত্যতে।
৮২. সর্বে ম্রিয়ন্তে। --সর্বৈঃ ম্রিয়তে।
৮৩. সর্বে ন জীবন্তি। -- সর্বৈঃ ন জীব্যতে।
৮৪. সাধুঃ ভূমিশয্যায়াং স্বপিতি।--সাধুনা ভূমিশয্যায়াং সুপ্যতে।
৮৫. স দিবা ন স্বপিতি।-- তেন দিবা ন সুপ্যতে।

---

Comments

Ads

Popular

১. প্রাচীনভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র (Medical Science), ২. বাস্তুশাস্ত্রম্‌ (C-8, Unit II: Scientific and Technical Literature)

3rd Sem, SEC-1, Usage of words in day-to-day life-1

বহুল ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ—